KONCEPCJA PRODUKTU

„Szlak Zamków Powiśla” to inicjatywa samorządów Powiśla mająca na celu utworzenie atrakcyjnego produktu turystyki aktywnej. Ideą produktu jest utworzenie szlaku rowerowego o długości ponad 80 km, łączącego ze sobą pięć zamków zlokalizowanych na terenie Powiśla: Malbork, Sztum, Dzierzgoń, Przezmark i Prabuty.
Wraz ze szlakami łącznikowymi i odcinkiem europejskiego szlaku EuroVelo szlaki te tworzyć będą sieć szlaków o łącznej długości 240 km. Szlaki przebiegać będą przez atrakcyjne tereny i miejscowości, drogami asfaltowymi bądź gruntowymi, o małym ruchu samochodowym. Pozwoli to na bezpieczną i wygodną jazdę rowerem. Szlaki poprowadzone zostaną przez atrakcyjne tereny i miejscowości. Wraz z budową tras i ścieżek rowerowych oraz poprawą ich nawierzchni wykonany zostanie szereg inwestycji w miejsca rekreacji i wypoczynku niezbędne na szlakach. Cała długość szlaku zostanie oznakowana tablicami i znakami zgodnymi z wytycznymi PTTK i standardami regionalnymi.
Szlak nawiązuje swoją stylistyką do markowego produktu turystycznego „Szlak Polskich Zamków Gotyckich” poszerzając ofertę o turystykę aktywną. Adresatami produktu będą przede wszystkim osoby zainteresowane aktywnym spędzaniem wolnego czasu, z możliwością jednoczesnego poznawania dziedzictwa kulturowego i historii. Szlak powiązany jest z komunikacją publiczną, co pozwala na rozpoczęcie lub zakończenie podróży w Malborku, Sztumie i Prabutach.
Główna część inwestycji i działań niezbędnych do utworzenia szlaku realizowana będzie w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu”. Planuje się uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.