UCHWAŁA NR VIII/76/2019

RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.

 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego.
 2. Dzierzgoński Budżet Obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych będąca sposobem decydowania o części wydatków publicznych. Istotą budżetu obywatelskiego jest umożliwienie mieszkańcom Gminy podjęcie decyzji odnośnie celów, na jakie zostanie przekazana część środków z budżetu gminnego.  Dzięki temu każdy mieszkaniec może samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na jakie zadania środki pieniężne z budżetu obywatelskiego zostaną przeznaczone.
 3. Celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy, cały teren Gminy Dzierzgoń dzieli się na 4 grupy:
  1. grupa 1obejmuje miasto Dzierzgoń,
  2. grupa 2 obejmuje osiedle wiejskie w Jasnej,
  3. grupa 3 obejmuje osiedle wiejskie w Jeziornie,
  4. grupa 4 obejmuje osiedle w Stanowie.
 4. Realizacja zadań w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy i wysokości środków ujętych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy Dzierzgoń.
 5. Rozpoczęcie konsultacji oraz ustalenie terminów zgłoszenia projektów, ich oceny i wyboru a także podanie szczegółowych informacji odnośnie platformy internetowej za pośrednictwem, której następuje nabór wniosków określane jest z uwzględnieniem niniejszych zasad w drodze Zarządzenia Burmistrza Dzierzgonia.

Rozdział 2.
Wymogi formalne projektów
§ 2.

 1. Do budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania o charakterze infrastrukturalnym i społecznym o zasięgu gminnym (w każdej z grup) zgodnie z podziałem określonym w ust. 2.
 2. Przez zadanie infrastrukturalne rozumie się wszelkie działania , mające charakter budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy modernizacji takich elementów infrastruktury jak:
  1. przestrzenie publiczne, tj. np. place zabaw, siłownie zewnętrzne, skwery, parki, boiska;
  2. elementy ulic, tj. np. chodniki, jezdnie i parkingi, likwidacja barier architektonicznych, tworzenie elementów małej architektury;
  3. inne elementy pasa drogowego, np. oświetlenie.
 3. Przez zadania społeczne rozumie się wszelkie działania polegające na organizacji m in. imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, zawodów sportowych, itp.
 4. Zgłaszane zadania muszą należeć do zadań własnych gminy, które są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. W szczególnych i uzasadnionych sytuacjach zadanie może zostać przesunięte do realizacji na następny rok budżetowy. Zadania społeczne zgłaszane do Dzierzgońskiego  Budżetu Obywatelskiego muszą być ogólnodostępne i bezpłatne. Każdy mieszkaniec gminy powinien mieć równe szanse w dostępie do udziału w tych zadaniach.
 5. W przypadku zadań infrastrukturalnych, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, teren ten musi stanowić mienie Gminy Dzierzgoń,  nieobciążone na rzecz osób trzecich. Inwestycja musi być zgodna z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgoń lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
 6. Do budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane zadania:
  1. które będą dotyczyć budowy obiektów kubaturowych;
  2. których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków dostępnych w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski w danym roku na każdą z grup;
  3. które po realizacji generowałyby dodatkowe osobowe stałe koszty utrzymania, czyli np. zatrudnienie osoby obsługującej (sprzątającej), konserwatora oraz inne znaczące koszty utrzymania zadania i jego efektów;
  4. które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie dokumentacji projektowej bądź koncepcji przedsięwzięcia, lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia na dokumentację projektową.

Rozdział 3.
Zespół Koordynujący
§ 3.

 1. Za przeprowadzenie i czuwanie nad prawidłowością przebiegu procesu konsultacji budżetu obywatelskiego odpowiedzialny jest Zespół Koordynujący wdrażanie budżetu obywatelskiego w Gminie Dzierzgoń, powołany przez Burmistrza w drodze Zarządzenia zwany dalej Zespołem.
 2. Zadaniem Zespołu jest prawidłowe wdrażanie budżetu obywatelskiego, a w szczególności:
  1. koordynowanie prawidłowego przebiegu akcji informacyjno – edukacyjnej wśród mieszkańców gminy;
  2. informowanie mieszkańców gminy o szczegółach pozytywnie zaopiniowanych projektów;
  3. informowanie mieszkańców o powodach odrzucenia projektów;
  4. przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru projektów;
  5. ogłoszenie wyników głosowania w sprawie wyboru projektów;
  6. przekazanie wybranych w wyniku konsultacji projektów do realizacji;
  7. ciągły nadzór nad procesami wdrażania budżetu obywatelskiego.
 3. Zespół podczas pierwszego spotkania wybierze spośród swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę.
 4. Zastępca Przewodniczącego pełni obowiązki Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu.
 5. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia w zależności od potrzeb.
 6. Decyzje Zespołu zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków Zespołu uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego.

Rozdział 4.
Zgłaszanie projektów
§ 4.

 1. Zgłoszenie propozycji zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego następuje na „Formularzu zgłoszeniowym zadania do Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego”, zwanym dalej „Formularzem Zgłoszeniowym”, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, lub poprzez platformę internetową e-PUAP.
 2. W przypadku zgłaszania zadania w formie elektronicznej (poprzez platformę) wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć w formie tradycyjnej lub skanem (na adres e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl ) jedynie listę z podpisami mieszkańców, którzy popierają zadanie zgłoszone do Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego.
 3. Formularze w wersji edytowalnej można pobrać ze strony internetowej www.bip.dzierzgon.pl, w zakładce Budżet Obywatelski.
 4. Każda propozycja projektu musi zostać poparta podpisami mieszkańców, przy czym wymagana  ich liczba równa jest 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt.
 5. Każdy mieszkaniec Gminy Dzierzgoń  może poprzeć jedną propozycję zadania infrastrukturalnego i jedną propozycję zadania społecznego zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
 6. Wszystkie zgłoszone zadania, również te składane w tradycyjnej formie zostaną opublikowane na stronie www.bip.dzierzgon.pl   w zakładce Budżet Obywatelski.
 7. Wnioskodawca może wycofać projekt na dzień przed rozpoczęciem oceny merytorycznej wniosków.

Rozdział 5.
Weryfikacja zadań
§ 5.

 1. Rejestr Formularzy Zgłoszeniowych prowadzi Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji.
 2. Wstępnej analizy Formularzy Zgłoszeniowych pod kątem formalnym dokonuje Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego.
 3. Formularz Zgłoszeniowy zostaje uznany za kompletny, jeśli wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe oraz przedłożona została lista z wymaganą liczbą podpisów.
 4. Kompletne Formularze Zgłoszeniowe Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego niezwłocznie przekazuje do właściwych merytorycznie referatów Urzędu Miejskiego lub samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim, w celu przeprowadzenia ich analizy.
 5. Analiza zgłoszonych zadań dokonywana jest pod kątem zgodności z prawem i wykonalności technicznej przy wykorzystaniu „Karty analizy zadania zgłoszonego do  Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego”, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 6. Właściwe merytorycznie referaty Urzędu Miejskiego  lub samodzielne stanowiska pracy:
  1. występują, w przypadku stwierdzenia, iż Formularz Zgłoszeniowy nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do analizy zadania, telefonicznie albo mailowo do autorów propozycji zadania o uzupełnienie informacji w ciągu 5 dni od powiadomienia;
  2. dokonują w terminie do 65 dni od daty otrzymania Formularzy Zgłoszeniowych analizy tych zadań;
  3. przekazują niezwłocznie do Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego wyniki analizy zadań na wypełnionych Kartach analizy zadań.
 7. Wypełnione Karty analizy zadań, o których mowa w ust. 6, pkt 3, Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego przekazuje do Zespołu, w celu wskazania przez Zespół tych zadań, które zostaną poddane pod głosowanie.  Zespół formalnie wskazuje do głosowania zadania, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną, o której mowa w § 5 ust. 6.
 8. Wszystkie propozycje zadań do budżetu obywatelskiego poddane pod głosowanie oraz niewybrane do głosowania zostają udostępnione na stronie internetowej www.bip.dzierzgon.pl  , w zakładce Budżet Obywatelski.
 9. W terminie 7 dni od ogłoszenia wykazu, zgłaszający projekt może wnieść do Burmistrza Dzierzgonia odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.
 10. Odpowiedź na złożone odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, zostanie udzielona w terminie 7 dni od daty wpływu odwołania do Burmistrza Dzierzgonia.

Rozdział 6.
Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego
§ 6.

 1. Wyboru zadań do realizacji w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego dokonują mieszkańcy Gminy Dzierzgoń, w głosowaniu jawnym równym i bezpośrednim, na Karcie do głosowania na zadania zgłoszone do Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  Dopuszczalne jest także głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 2. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego poddane pod głosowanie umieszczone są na karcie w kolejności wynikającej z ich wpisu w rejestrze, o którym mowa w § 5 ust. 1.
 3. Głosowanie, o którym mowa w ust.1, przeprowadza się poprzez:
  1. złożenie karty do głosowania w sekretariacie pokój 9 w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu,
  2. przekazanie karty  pocztą na adres Urząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń – wówczas decyduje data wpływu,
  3. platformę internetową.
 4. Głosowanie odbywa się przez okres 15 dni kalendarzowych.
 5. Na kartach do głosowania mieszkańcy Gminy Dzierzgoń dokonują wyboru dwóch poddanych pod głosowanie propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w następujący sposób:
  1. jedno zadanie infrastrukturalne (w dowolnej grupie),
  2. jedno zadanie społeczne (w dowolnej grupie).
 6. Oddanie przez mieszkańca Gminy Dzierzgoń większej ilości głosów niż wskazana w ust. 7, powoduje unieważnienie wszystkich głosów oddanych na danej karcie.
 7. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego oraz sporządzeniu list z wynikami.
 8. Dla każdej grupy powstaną odrębne listy rankingowe.
 9. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa albo więcej zadania, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół Koordynujący w obecności przedstawicieli autorów danych zadań.
 10. Rekomendowane do realizacji są te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w każdej grupie, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim.
 11. Jeżeli w którejś grupie nie zostanie zgłoszone żadne zadanie lub zadania zgłoszone nie wyczerpią zaplanowanej dla grupy alokacji, pula środków przeznaczona na tą grupę zostanie wykorzystana na inne wydatki zaplanowane w budżecie Gminy Dzierzgoń.
 12. Wyniki głosowania będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.dzierzgon.pl   w zakładce Budżet Obywatelski.

Rozdział 7.
Działania promocyjno-informacyjne i edukacyjne w procesie wdrażania Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego
§ 7

 1. W trakcie konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego prowadzona jest kampania informacyjno-promocyjna i edukacyjna podzielona na trzy etapy:
  1. przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań;
  2. przedstawienie zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań;
  3. ogłoszenie zadań zakwalifikowanych do głosowania, upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach procesu budżetu obywatelskiego.
 2. Kampania, o której mowa w ust. 1, powinna zostać przeprowadzona z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców. Powinny nimi być w szczególności:
  1. organizowanie spotkań informacyjnych w zależności od potrzeb z mieszkańcami Gminy w pierwszym etapie kampanii, mających służyć przekazaniu wiedzy na temat zasad budżetu obywatelskiego, prawidłowego zgłaszania zadania do budżetu obywatelskiego;
  2. organizowanie spotkań informacyjnych w zależności od potrzeb z mieszkańcami w drugim etapie kampanii, mające służyć przedstawieniu projektów zgłoszonych przez mieszkańców, a także zasad udziału w głosowaniu;
  3. ulotki i plakaty oraz informacje w lokalnych mediach;
  4. zamieszczenie na stronie www.bip.dzierzgon.pl dane zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące idei budżetu obywatelskiego, zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, w tym zestawienie  realizowanych zadań wraz z ich krótkim opisem;
  5. wykorzystanie internetowych portali społecznościowych.
 3. Kampania powinna nawiązywać do idei budżetu obywatelskiego oraz akcentować bezpośredni, równy i otwarty dla mieszkańców wpływ na wybór zadań do tego budżetu.

Rozdział 8.
Realizacja zadań, monitoring i ewaluacja procesu wdrażania budżetu obywatelskiego
§ 8

 1. Konsultacje dotyczące budżetu obywatelskiego mają charakter wiążący, a zadania wybrane w głosowaniu zostają umieszczone w projekcie budżetu Gminy Dzierzgoń na określony rok.
 2. Realizacja zadań infrastrukturalnych wybranych w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego przekazana zostanie do Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego.
 3. Realizacja zadań społecznych zostanie przekazana do odpowiednich referatów lub do samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miejskiego.
 4. Na każdym etapie realizacji zadania wnioskodawcy mają możliwość zgłaszania uwag dotyczących sposobu wykonywania zadania.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 11

Traci moc Uchwała Nr VIII/64/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 30.10,2015 roku poz. 2995.

Przewodniczący Rady
Ryszard Świder


UCHWAŁA NR XI/115/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art.5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r., poz.506 ze zmianami: poz. 1309,  poz. 1696) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 20019 r. § 2 ust. 2, pkt 1 orzymuje brzmienie: „§ 2 ust. 2 pkt 1 Przez zadanie infrastrukturalne rozumie się wszelkie działania, mające charakter budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, modernizacji elementów infrastruktury, w tym wymianie lub uzupełnieniu jej wyposażeniu, w szczególności: 1) przestrzenie publiczne,tj. np. place zabaw, siłownie zewnętrzne, skwery, parki, boiska, świetlice wiejskie;”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Ryszard Świder

Uzasadnienie

W czerwcu 2019 r. Rada Miejska w Dzierzgoniu podjęła uchwałę nr VIII/76/2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Dzierzgonskiego Budżetu Obywatelskiego. Uchwała została opublikowana 7 sierpnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, pod poz. 3697. Celem doprecyzowania zapisów uchwały i uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych uzupełniono w § 2 definicję zadania infrastrukturalnego o zapis, „w tym wymianie lub uzupełnieniu jej wyposażenia, w szczególności:”. W § 2 pkt 1 po słowie ”boiska„ dodano: „świetlice wiejskie”.

BurmistrzDzierzgonia
Jolanta Szewczun

Skip to content