Weryfikacja zadań

 1. Rejestr Formularzy Zgłoszeniowych prowadzi Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji.
 2. Wstępnej analizy Formularzy Zgłoszeniowych pod kątem formalnym dokonuje Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego.
 3. Formularz Zgłoszeniowy zostaje uznany za kompletny, jeśli wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe oraz przedłożona została lista z wymaganą liczbą podpisów.
 4. Kompletne Formularze Zgłoszeniowe Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego niezwłocznie przekazuje do właściwych merytorycznie referatów Urzędu Miejskiego lub samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim, w celu przeprowadzenia ich analizy.
 5. Analiza zgłoszonych zadań dokonywana jest pod kątem zgodności z prawem i wykonalności technicznej przy wykorzystaniu „Karty analizy zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego”, stanowiącej załącznik Nr 2 do Zasad.
 6. Właściwe merytorycznie referaty Urzędu Miejskiego lub samodzielne stanowiska pracy:

1) występują, w przypadku stwierdzenia, iż Formularz Zgłoszeniowy nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do analizy zadania, telefonicznie albo mailowo do autorów propozycji zadania o uzupełnienie informacji w ciągu 5 dni od powiadomienia;

2) dokonują w terminie do 65 dni od daty otrzymania Formularzy Zgłoszeniowych analizy tych zadań;

3) przekazują niezwłocznie do Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego wyniki analizy zadań na wypełnionych Kartach analizy zadań.

 1. Wypełnione Karty analizy zadań, o których mowa w ust. 6 pkt 3, Referat Inwesycji i Rozwoju Lokalnego przekazuje do Zespołu, w celu wskazania przez Zespół tych zadań, które zostaną poddane pod głosowanie. W przypadku odrzucenia zadania, Zespół przygotowuje decyzję o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Zespół formalnie wskazuje do głosowania zadania, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną, o której mowa w § 4 ust. 5.
 2. Decyzje dotyczące dopuszczenia projektu do głosowania zapadają zwykłą większością głosów członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Ingerowanie w zakres propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, w tym zmiany miejsca ich realizacji bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą autorów tych propozycji.
 4. Wszystkie propozycje zadań do budżetu obywatelskiego poddane pod głosowanie oraz decyzje o niedopuszczeniu projektu do głosowania zostają udostępnione na stronie internetowej www.bip.dzierzgon.pl, w zakładce budżet obywatelski.
 5. W terminie 7 dni od ogłoszenia wykazu, zgłaszający projekt może wnieść do Burmistrza Dzierzgonia odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.
 6. Odpowiedź na złożone odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, zostanie udzielona w terminie 7 dni od daty wpływu odwołania do Burmistrza Dzierzgonia.
Skip to content