Czym jest budżet obywatelski?
Dzierzgoński Budżet Obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych będąca sposobem decydowania o części wydatków publicznych. Istotą budżetu obywatelskiego jest umożliwienie mieszkańcom Gminy podjęcie decyzji odnośnie celów, na jakie zostanie przekazana część środków z budżetu gminnego. Dzięki temu każdy mieszkaniec może samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na jakie zadania środki pieniężne z budżetu obywatelskiego zostaną przeznaczone.
Jak jest podzielona gmina dla potrzeb Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego?
Celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy, cały teren Gminy Dzierzgoń dzieli się na 4 grupy:
1) grupa 1obejmuje miasto Dzierzgoń,
2) grupa 2 obejmuje osiedle wiejskie w Jasnej,
3) grupa 3 obejmuje osiedle wiejskie w Jeziornie,
4) grupa 4 obejmuje osiedle w Stanowie.
Co można sfinansować?
Do budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania o charakterze infrastrukturalnym i społecznym o zasięgu gminnym (w każdej z grup) zgodnie z podziałem określonym powyżej.
Przez zadanie infrastrukturalne rozumie się wszelkie działania, mające charakter budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, modernizacji elementów infrastruktury, w tym wymianie lub uzupełnieniu jej wyposażeniu, w szczególności:1) przestrzenie publiczne,tj. np. place zabaw, siłownie zewnętrzne, skwery, parki, boiska, świetlice wiejskie;
2) elementy ulic, tj. np. chodniki, jezdnie i parkingi, likwidacja barier architektonicznych, tworzenie elementów małej architektury;
3) inne elementy pasa drogowego, np. oświetlenie.
Kto może głosować na wybrany przez siebie projekt?
Każdy mieszkaniec Gminy Dzierzgoń może poprzeć jedną propozycję zadania infrastrukturalnego i jedną propozycję zadania społecznego zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
Czy wszystkie zadania muszą być poddane pod głosowanie?
Dopuszcza się możliwość nie poddawania głosowaniu wniosków w danej grupie ,jeżeli pula środków przeznaczonych dla niej, przewyższa bądź jest równa całkowitej wartości zadań w złożonych wnioskach.

Jaka jest wysokość środków zaplanowanych w budżecie gminy Dzierzgoń na potrzeby Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku?
W budżecie gminy Dzierzgoń na 2022 rok planowana jest następująca wysokość środków na realizację Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego, w poszczególnych grupach:
1) grupa 1 miasto Dzierzgoń – 140.000,00 zł;
2) grupa 2 Osiedle wiejskie w Jasnej – 12.962,00 zł;
3) grupa 3 Osiedle wiejskie w Jeziornie – 18.442,00 zł;
4) grupa 4 Osiedle wiejskie w Stanowie – 23.343,00 zł.

Skip to content