16-03-2016
Program Rewitalizacji w Gminie Dzierzgoń

W związku z niepokojącymi informacjami wprowadzającymi w błąd  mieszkańców Gminy poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące planowanych działań odnośnie przygotowania nowego dokumentu planistycznego Gminy. W poprzednim okresie programowania tj. w latach 2007 – 2013 Gmina Dzierzgoń postawiła nacisk na zdobywanie pieniędzy unijnych na działania związane z terenami wiejskimi. Niestety bardzo wiele potrzeb skoncentrowało się na terenie samego miasta Dzierzgoń. Z uwagi na brak podjętych wcześniej działań związanych z rewitalizacją terenów miejskich dokonano analizy sytuacji w mieście. W nawiązaniu do niedawno uchwalonej ustawy (październik 2015) o rewitalizacji podjęto  decyzję o przygotowaniu Programu Rewitalizacji dla wybranych terenów w mieście. Program Rewitalizacji stanowi dokument, z którego wynikać będą strategiczne działania w zakresie społecznym, infrastrukturalnym i  przestrzennym. W związku z tym zarezerwowano w budżecie środki na wykonanie w/w programu. Równolegle otrzymano informację o możliwości pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego na refundację kosztów  opracowania dokumentu programu. Gmina złożyła wniosek, aby pozyskać  ewentualne środki na ten cel. Niestety Urząd Marszałkowski dla całego  
województwa pomorskiego przeznaczył dla wszystkich wnioskodawców tylko 3  mln złotych. Dofinansowanie otrzymało 25 Gmin, wśród nich dominowały   miasta należące do Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Województwa Pomorskiego, których funkcjonowanie ugruntowało się już w latach  2013-2014. Niestety Gmina Dzierzgoń nie została objęta przez województwo  przynależnością do żadnego z MOF'ów . Należy również podkreślić, że w  ramach wniosku aplikacyjnego Gmina Dzierzgoń nie mogła wykazać  doświadczenia w realizacji projektów lub działań rewitalizacyjnych, a z  pewnością miało to wpływ na ocenę planowanej koncepcji Programu  Rewitalizacji. Bez względu na otrzymanie dofinansowania Gmina Dzierzgoń  opracuje Program Rewitalizacji stanowiący podstawowy dokument  uprawniający do przygotowywania dalszych koncepcji, dokumentacji i  ewentualnych wniosków aplikacyjnych w zakresie działań rewitalizacyjnych. Wniosek dotyczył wyłącznie dofinansowania kosztów  opracowania programu, brak dofinansowania nie stanowi żadnej przeszkody  do wykonania programu rewitalizacji zgodnie z ustawą. Na kwietniowej  sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu zostanie poddana pod głosowanie  uchwała o przystąpieniu Gminy do opracowania dokumentu – Programu  Rewitalizacji.