07-01-2009
REKRUTACJA uczestników do projektu Równy start w przyszłość

 

 

Projekt WND-POKL.09.01.02-22-164/08 pn. Równy start w przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto i Gmina Sztum ogłasza nabór uczestników do projektu nr WND-POKL.09.01.02-22-164/08 p.n. Równy start w przyszłość, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.2/2008 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miasto i Gminę Sztum w następujących działaniach:
- Zajęcia pozalekcyjne z matematyki
- Zajęcia pozalekcyjne z fizyki
- Zajęcia pozalekcyjne w bloku nauk przyrodniczych
- Zajęcia pozalekcyjne z języka:
   niemieckiego/angielskiego grupa:
   początkująca/zaawansowana
- Zajęcia pozalekcyjne z technologii informacyjnej grupa: początkująca/zaawansowana
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III
Projekt realizowany będzie na terenie Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń i skierowany jest do
uczniów uczęszczających do następujących szkół, w których będą się odbywały zajęcia:
1) Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
2) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu,
3) Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Czerninie,
4) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,
5) Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu,
6) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie,
7) Szkoła Podstawowa w Gościszewie,
8) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,
9) Szkoła Podstawowa w Bągarcie,
10) Szkoła Podstawowa im. Jana Hinca w Piekle,
11) Szkoła Podstawowa w Bruku.
Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie przez ucznia wraz z rodzicem deklaracji
uczestnictwa wraz załącznikami zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
nr WND-POKL.09.01.02-22-164/08 p.n. Równy start w przyszłość współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy
sekretariatu, lub u wychowawcy klasy. Dla każdego rodzaju zajęć składa się odrębną dokumentację.
Termin składania dokumentów upływa dnia 22 stycznia 2009 roku.
Dokumentacja jest dostępna na stronach: www.sztum.pl www.dzierzgon.pl
oraz w sekretariacie szkoły i u wychowawcy klasy.

Dokumenty do pobrania (PDF):

1. Plakat rekrutacja

2. Deklaracja uczestnictwa

3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa