20-03-2015
WIZYTA RYCERZY ZAKONU JOANNTÓW

W dniu 16 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu odbyło się spotkanie Pani Burmistrz Dzierzgonia - Elżbiety Domańskiej  z przedstawicielami Zakonu Joannitów, będących opiekunami Stacji Socjalnej Joannitów w Dzierzgoniu.
Na spotkaniu z Panią Burmistrz obecni byli:
Pan Bernhard von Fischern - zastępca Kommendatora stowarzyszenia Zakonu Joannitów;
Pan dr Christian Meyl - Rycerz Zakonu Joannitów, który wspomaga Stacje Socjalne Joannitów, w tym Dzierzgoń, Honorowy Obywatel Miasta Malborka;
Pan Bernd Kahnert- Rycerz Zakonu Joannitów, współpracownik dr. Meyl;
Pan Jochen Blumschein- Rycerz Zakonu Joannitów, współpracownik dr. Meyl;
Pan Jerzy Fryc- zasłużony dla miasta Malborka, który z ramienia Zakonu Joannitów jest koordynatorem działań Stacji Socjalnych w Malborku, Kwidzynie i Dzierzgoniu.

W czasie spotkania omawiano zasady i sposoby działania Stacji Socjalnej, Pani Burmistrz - Elżbieta Domańska podziękowała za pomoc jaka jest oferowana dla mieszkańców Dzierzgonia.
Stacja Socjalna Joannitów istnieje w Dzierzgoniu od maja 2007 roku, mieści się w budynku Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i jest regulowana i kontrolowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.
Stacja Socjalna Joannitów jest bardzo potrzebna w Dzierzgoniu i doceniania przez mieszkańców.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Zakonowi Joannitów za tę inicjatywę.

Zadaniem Stacji Socjalnej jest udzielanie pomocy osobom chorym
i niedołężnym, niezależnie od ich wieku, wyznania, narodowości, koloru skóry
i pozycji społecznej. W Stacji można skorzystać z pomocy medycznej udzielanej przez zatrudnioną tam pielęgniarkę - zmierzyć ciśnienie krwi, poziom cukru we krwi, wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny, uzyskać pomoc
w formie materiałów i produktów leczniczych. Pomocy udziela się nieodpłatnie.
W roku 2014 w Stacji Socjalnej przyjęto 1 130 osób.
Wydano:
- 481 opakowań leków,
- 6 727 materiałów niepodlegających zwrotowi (pampersy, podkłady, mydło
itp.)
- 69 urządzeń di rehabilitacji, który podlega zwrotowi,
- 80 paczek świątecznych,
- zakupiono żywność dla 1 rodzony na wartość 900 zł,
- ilość wizyt domowych i usług pielęgniarskich -405.
Wartość udzielonej pomocy kształtowała się na poziomie 110 775 zł.


Krótka historia Joannitów.
Joannici - pełna nazwa to Rycerze Szpitala Jerozolimskiego Świętego Jana Chrzciciela; od kolejnych siedzib państw zakonnych nazywano ich też kawalerami rodyjskimi i kawalerami maltańskimi.
Joannici wywodzą się od działającego w Jerozolimie bractwa charytatywnego. Mają swoją „prehistorię" sięgającą okresu przed pierwszą krucjatą.
Około połowy XI wieku grupa kupców włoskich z Amalfi, prowadzących handel ze wschodem, założyła w muzułmańskiej jeszcze wówczas Jerozolimie klasztor Matki Boskiej Łacińskiej. Przy nim utworzono szpital i hospicjum (schronisko) dla pielgrzymów oraz kupców przybywających z Europy na wschód.
Ta skromna początkowo fundacja łacinników, działająca na obcym etnicznie i religijnie terenie, zmieniła całkowicie swój charakter po utworzeniu Królestwa Jerozolimskiego. Zależne początkowo od klasztoru Matki Boskiej Łacińskiej bractwo szpitalne usamodzielniło się szybko za rządów Gerarda, który stał na czele bractwa w okresie pierwszej krucjaty, przekształciło się ono w nową organizację religijną. Z własnymi zasadami życia i odrębnymi zadaniami.
Nowe bractwo przyjęło nazwę Szpitala św. Jana Chrzciciela. Okazało się organizacją bardzo użyteczną dla najeźdźców z Europy.
Gerard i jego bracia dobrze znali kraj i mieszkańców, oddali więc krzyżowcom cenne usługi przy podboju Palestyny.
Wcześniejszą jeszcze od roli informatorów i przewodników była opieka nad pielgrzymami i przybyszami z Europy. Szpitalnicy zapewniali im dach nad głową i opiekę w wypadku choroby. Wszystko to sprawiło, ze bractwo Szpitala Św. Jana Chrzciciela cieszyło się opieką i poparciem pierwszych władców Jerozolimy, papiestwa i feudałów.
Już za rządów Gerarda, który zmarł ok. 1120 roku, Szpitalowi Św. Jana Chrzciciela w Jerozolimie podlegało kilka hospicjów i szpitali w Syrii oraz Egipcie.
Głównym zadaniem bractwa była ciągle jeszcze działalność charytatywna i opieka nad ubogimi, pielgrzymami i chorymi.
Dalsze zmiany nastąpiły w bractwie za czasów mistrza Rajmunda du Puy.
Bractwo Szpitalników przekształciło się wówczas z luźnej organizacji charytatywno - religijnej w zakon, co więcej, za wzorem Templariuszy stali się Joannici zakonem rycerskim.
Na czele zakonu stał Wieki Mistrz obierany przez braci rycerzy. Strój zakonny, ustalony przez papieża Aleksandra IV w 1259 roku, składał się z czarnego habitu oraz takiego samego koloru płaszcza z kapturem.
Na habicie i płaszczu po lewej stronie naszyty był biały ośmioramienny krzyż. Krzyż ten, o charakterystycznym kształcie, był symbolem Joannitów już za czasów Rajmunda du Puy. Zakon używał go w niezmienionej formie przez cały czas swojego istnienia. Dziś ta forma krzyża nazywana jest krzyżem maltańskim.
Jego cztery ramiona świadczą o czterech cnotach: wierności, honorze, wstrzemięźliwości i przezorności.
Białą barwa symbolizuje cnotę czystości.
Osiem krańców przedstawia symbolicznie Osiem Błogosławieństw jakie Jezus Chrystus przekazał w Kazaniu na Górze oraz osiem cnót rycerskich:
1. żyć w prawdzie,
2. mieć wiarę,
3. żałować za grzechy,
4. dawać dowody pokory,
5. miłować sprawiedliwość,
6. być miłosiernym,
7. być szczerym i wielkodusznym,
8. znosić prześladowania.
Zakon odegrał znaczącą rolę w historii Europy, głównie ze względu na swój potencjał militarny i znakomitą flotę, zasłynął także jako organizator pierwszych europejskich szpitali.
Przez szereg państw zakon uznawany jest za podmiot prawa międzynarodowego na równi z państwami i organizacjami międzynarodowymi.
Jego dwie rzymskie nieruchomości i jedna na Malcie posiadają status eksterytorialny.
Zakon jest stroną umów międzynarodowych, utrzymuje stosunki dyplomatyczne, bierze udział w konferencjach międzynarodowych, działa
w różnych organizacjach jako obserwator (ONZ, UNESCO,UNICEF, Unia Łacińska).
Zakon wydaje własne znaczki pocztowe, własne rejestracje dla samochodów osobowych.


Danuta Komar-Bruniecka
dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dzierzgoniu