23-02-2015
Wybory Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli w gminie Dzierzgoń

Rada Miejska w Dzierzgoniu 30 grudnia 2014 r. podjęła Uchwałę Nr III/24/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dzierzgoń.
W związku z tym, wydane zostało Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Dzierzgonia w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich w Sołectwach i Ogólnych Zebrań Mieszkańców w Osiedlach Gminy Dzierzgoń w celu przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dzierzgoń.
Zgodnie z harmonogramem Zebrań Wiejskich w Sołectwach i Ogólnych Zebrań Mieszkańców w Osiedlach Gminy Dzierzgoń w 2015 r., stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej wymienionego Zarządzenia, od 16 lutego do 19 lutego br. odbyły się 4 zebrania, podczas których wybrano Sołtysów, Rady Sołeckie, Przewodniczących oraz Zarządy Osiedli następujących Sołectw i Zarządów Osiedli Wiejskich Gminy Dzierzgoń:

Sołectwo Budzisz

Sołtys: Błaszczyk Robert

Rada Sołecka:
1. Baniak Dorota
2. Derecki Stanisław
3. Piątek Milena
4. Szwedowska Marlena

W głosowaniu brało udział 20 mieszkańców Sołectwa Budzisz uprawnionych do głosowania.

Sołectwo Żuławka Sztumska

Sołtys: Dywan Irena

Rada Sołecka:
1.Babieczko Piotr
2. Buć Jan
3. Pawlak Marek
4. Szymański Aleksander

W głosowaniu brało udział 62 mieszkańców Sołectwa Żuławka Sztumska uprawnionych do głosowania.

Osiedle Nr 1 w Jasnej

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Golędzik Józef
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla: Szwagierek Arkadiusz

Zarząd Osiedla:

1. Wesołowski Jerzy
2. Golędzik Bożena
3. Golędzik Katarzyna

W głosowaniu brało udział 23 mieszkańców Osiedla Nr 1 w Jasnej uprawnionych do głosowania.

Osiedle Nr 2 w Jeziornie

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Bończoszek Teresa

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla: Langowski Ewelina
Zarząd Osiedla:

1. Jarzembińska Małgorzata
2. Bończoszek Adrian
3. Bończoszek Michał

W głosowaniu brało udział 36 mieszkańców Osiedla Nr 2 w Jeziornie uprawnionych do głosowania.