20-01-2015
Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji

 

Gmina Dzierzgoń przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzierzgoń współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gminy Dzierzgoń poprzez podjęcie działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, wymiany przestarzałych i wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania budynków, instalowaniu odnawialnych źródeł energii, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

WAŻNE: Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Dzierzgoń i innych podmiotów funkcjonujących na terenie, na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, w miesiącu lutym 2015 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł niskiej emisji (rodzajów urządzeń do ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej). Inwentaryzacji poddane zostaną budynki mieszkalne, handlowe i usługowe. Właściciele nieruchomości proszeni są o pomoc w wypełnianiu ankiety i przygotowanie informacji dotyczących m.in.:

ü      wieku budynku,

ü      powierzchni użytkowej budynku,

ü      źródła ogrzewania budynku i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (rodzaj i wiek źródła ciepła, stosowane paliwo),

ü      orientacyjnego zużycia paliw i energii na cele ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej,

ü      wykonanych termomodernizacji budynku.

Ankietyzację przeprowadzać będą pracownicy firmy Green Key z siedzibą w Poznaniu posiadający upoważnienie Burmistrza Dzierzgonia .

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Miejskim w Referacie Techniczno- Inwestycyjnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wojciech Budziński, pok. nr 4, tel. 55 276 2501.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

 

Burmistrz Dzierzgonia

Elżbieta Domańska