16-06-2017
Nowe zasady wycinki drzew

Szanowni Państwo!
Informujemy, że 17.06.2017 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z nowymi przepisami nie trzeba zgłaszać wycinki, jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W przypadku przekroczenia w/w wymiarów właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do urzędu. Jeżeli usunięcie drzewa nie nastąpi w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, należy ponownie dokonać zgłoszenia. Nowelizacja zakłada ponadto, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu w referacie ochrony środowiska pokój nr 4.

[Aktualizacja]: Od 1 marca do 15 października obowiązuje okres lęgowy ptaków. W związku z powyższym wszelkie czynności, związane z usuwaniem drzew i krzewów powinny odbywać się poza tym terminem tj. od 16 października br. do końca lutego. Przed wycinką należy zwrócić szczególną uwagę na gatunki chronione, które mogą znajdować się na drzewach.