03-02-2017
OBWIESZCZENIE Burmistrza Dzierzgonia

OBWIESZCZENIE Burmistrza Dzierzgonia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kan. tłoczonej z pompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na trasie Morany- Stanówko położonego na działkach 173/53, 174/10, 174/4, 175/1, 176, 177/1, 181/3, 181/7, 168/11,355, 168/15, 182/2, 183/12, 183/13, 181/6, 183/14, 180/2, 183/15, 183/16, 183/17, 182/1, 180/2, 188/2, 185, 184/8 obręb Morany, gmina Dzierzgoń, województwo pomorskie".

Burmistrz Dzierzgonia działając na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zmianami) oraz art.33 ust. 1, w zawiązku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) zawiadamia, że na wniosek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu, ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń, w dniu 0812.2016 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kan. tłoczonej z pompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na trasie Morany- Stanówko położonego na działkach 173/53, 174/10, 174/4, 175/1, 176, 177/1, 181/3, 181/7, 168/11,355, 168/15, 182/2, 183/12, 183/13, 181/6, 183/14, 180/2, 183/15, 183/16, 183/17, 182/1, 180/2, 188/2, 185, 184/8 obręb Morany, gmina Dzierzgoń, województwo pomorskie". 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82 - 440 Dzierzgoń, pok. nr 4, e-mail wojciech.budzinskigdzierzgon.pl w terminie 30 dni, tj 01.022017 r. do dnia (g. a3.2017 r. 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Dzierzgonia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.