Biuletyn Informacji Publicznej
StartZadaj pytanieeKartkiStara strona Szukaj
Wiadomości z Polski   |   Wiadomości ze Świata   |   Rozkład PKP   |   Rozkład PKS   |   Rozkład LOT   |   Kursy walut   |   Giełda   |   Lotto   |   Pogoda   |   
WiadomościArchiwum wiadomościOgłoszenia i komunikatyZNANI DZIERZGONIANIEInformacje ogólnePlan miastaAtrakcje turystycznePlan gminyHistoria DzierzgoniaRowerowy Szlak Zamków PowiślaHerb DzierzgoniaBaza noclegowaSzlak Zamków GotyckichOcalić Narodową Spuściznę - Kapliczki PrzydrożneSzlaki rowerowe w okolicach DzierzgoniaGimnazjumZespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w BągarcieSzkoła Podstawowa w BrukuTęczowe Przedszkole w DzierzgoniuDzierzgoński Ośrodek KulturyZdjęciaWładze gminyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza DzierzgoniaReferat FinansowyReferat OrganizacyjnyReferat Techniczno-InwestycyjnyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia 2016Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony ŚrodowiskaUrząd Stanu Cywilnego/ stanowisko ds. działalności gospodarczejReferat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Oświaty, Kultury i ZdrowiaTelefony kontaktoweDane teleadresoweSkład Rady MiejskiejOgłoszenia o sesjachOgłoszenia i sprawozdaniaTerminy dotyczące opłat i podatkówPoradnik klientaZamówienia publiczneEuropejski Fundusz SpołecznyProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Regionalny Program OperacyjnyNorweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoRegionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - PSZOKRemont Pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania Infrastruktura Domów KulturyRemont zewnętrznej połaci dachu na Dzierzgońskim Ośrodku KulturyUtworzenie i wyposażenie placówki Senior + dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020, Edycja 2017"Wzmacniamy gminne przedszkola" - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości przedszkolnej w Gminie DzierzgońAzbestHarmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy DzierzgońUchwałyPodmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów z terenu Gminy DzierzgońDruki do pobraniaPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)Osiągnięte poziomy recyklinguMiejsca zagospodarowania odpadówAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiRejestr Działalności RegulowanejI „ABC o azbeście”II „Azbestowe archiwum”Godziny otwarcia centrum sportowo rekreacyjnegoGodziny otwarcia boiska ORLIKPodstawowe InformacjePodmiotyAktualnościHistoria regionuKontakt

Wiadomości
Drukuj 
Data dodania: 23-01-2009
CENY WODY I ŚCIEKÓW

Wielu mieszkańców naszej gminy zapytuje o przepisy w sprawie ustalania ceny wody i ścieków. W związku z zainteresowaniem tą problematyką publikujemy uaktualnione zasady zatwierdzania taryf.

Zasady zatwierdzania taryf
Zasady zatwierdzania taryf reguluje artykuł 24 i 24a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) – zwanej dalej ustawą.

Organ, któremu przedkłada się wniosek o zatwierdzenie taryf
Zgodnie z art.24 ust.2 ustawy, przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawiają bezpośrednio do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o ich zatwierdzenie.

Ponieważ, na podstawie art.24 ust. 1 ustawy, taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, a w świetle postanowień art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy karze pieniężnej podlega ten, kto stosuje taryfy nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia radzie gminy do zatwierdzenia, wniosek o zatwierdzenie taryf adresowany jest do rady gminy. Wskazuje także na to sam wór wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zawarty w załączniku do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Dz. U. nr 127, poz. 886.

Sprawdzanie wniosku i weryfikacja kosztów
Według art. 24 ust. 4 ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryf, pod względem celowości ich poniesienia. Weryfikacja nie oznacza jednak ich zmiany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
W świetle postanowień art. 20 ust. 1 do ustawy tylko przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne upoważnione zostało do określania taryf.

Ustawa nie określa sposobu i form prezentacji rezultatów przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) sprawdzenia zgodności taryf z przepisami ustawy oraz weryfikacji kosztów pod względem celowości ich poniesienia, tj. kosztów stanowiących podstawę ustalenia taryf.
Ustawa nie wprowadziła obowiązku informowania przedsiębiorstwa przez wójta o wynikach kontroli prawidłowości ustalenia taryf.
W przypadku negatywnej oceny dokonanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), ważne będzie zatem uchwała rady gminy, która może mieć odmienne od wójta zdanie i zatwierdzić w drodze uchwały taryfy wnioskowane przez przedsiębiorstwo.

W przypadku uznania przez przedsiębiorstwo uwag zgłoszonych przez wójta burmistrza, prezydenta miasta) i przedłożeniu, w uzgodnieniu z nim, skorygowanego wniosku w terminie poprzedzającym termin podjęcia uchwały przez radę gminy, taryfy z wniosku skorygowanego należy uznać za wnioskowane przez przedsiębiorstwo.

Korekty i uzupełnienia wniosku dokonywane w toku uzgodnień wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie powinny przedłużać procedury zatwierdzania taryf.
Ustawa nie wyklucza bowiem złożenia uzasadnionych korekt wniosku w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf, dokonanych przez przedsiębiorstwo na jego wniosek i w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), tj. nie wyklucza korekt wniosku w okresie jego weryfikacji.

Ani jednak ww. ustawa, ani ww. rozporządzenie Ministra Budownictwa – nie ustaliły zasad postępowania w tym zakresie.
Jeżeli korekty wniosku przedsiębiorstwo dokonało w uzgodnieniu lub na zlecenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), tj. w ramach i terminie weryfikacji wniosku, to nie powinno to stanowić podstawy do podjęcia przez radę gminy uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf.
W przypadku jednak, gdy korekty wniosku dokonało samo przedsiębiorstwo, bez uwzględnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), to korekta ta (taki wniosek), może być przyczyną podjęcia uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf.
Przedsiębiorstwo, zgodnie z postanowieniami ustawy, nie stanowi jednostki uprawnionej do weryfikacji wniosku.

W przypadku, gdy korekty wniosku dokonano w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), za taryfy zweryfikowane należy uznać taryfy skorygowane.

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo dokonało samodzielnie korekty wniosku, za taryfy przedłożone do weryfikacji należy uznać taryfy w wersji pierwotnie wnioskowanej (tj. zamieszczone we wniosku złożonym w wyznaczonym terminie).

Rodzaje uchwał podejmowanych przez radę gminy w sprawie taryf
Rodzaje uchwał podejmowanych przez radę gminy określają art. 24 ust. 5 i 6 ustawy.
Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.
Również rada gminy nie została upoważniona do zmiany taryf proponowanych przez przedsiębiorstwo.
W przypadku podjęcia przez radę gminy uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf lub zatwierdzenia taryf innych niż wnioskowane, dla ułatwienia dalszego toku postępowania, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne powinno wystąpić o szczegółowe pisemne jej uzasadnienie.

Rada gminy może także podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług, przy czym dopłatę przekazuje bezpośrednio przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu, a nie poszczególnym odbiorcom usług tego przedsiębiorstwa.
Dopłata ta nie stanowi formy dotowania działalności przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.
Nie powinno się zatem zatwierdzać w drodze uchwały cen i stawek opłat (taryf) niższych niż wnioskowane. Trzeba też pamiętać, że uchwała w sprawie dopłat może być w każdym czasie uchylona, niezależnie od terminu obowiązywania taryf.

Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie 45 dni od daty złożenia przez przedsiębiorstwo wniosku wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), tj. ani uchwały o zatwierdzeniu taryf, ani uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, wówczas taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o ich zatwierdzenie.

Zasady wdrażania taryf oraz udział organu nadzoru w tym procesie
Uchwały rady gminy powinny być weryfikowane pod względem ich zgodności z przepisami prawa w trybie nadzorczym.
Bardzo często z konstrukcji i treści uchwały rady gminy nie jest możliwe zatwierdzenie przypadków łamania prawa. Przedsiębiorstwo powinno w takich sytuacjach złożyć u wojewody zażalenie, wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały.

Ustawa reguluje zasady postępowania w przypadku rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących sytuacji gdy:
1. organ nadzoru stwierdzi, że uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf jest nieważna albo gdy uchwała o odmowie zatwierdzenia taryf jest ważna,
2. uchwała o odmowie zatwierdzenia taryf jest nieważna.

Mówi o tym art. 24 ust.5a i 5b ustawy.

W pierwszym przypadku, tj. gdy wojewoda stwierdzi, że uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf jest nieważna lub że uchwała o odmowie zatwierdzenia taryf jest ważna, wówczas (art. 24 ust. 5a ustawy) czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego.
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w tym czasie zobowiązane jest przedłożyć wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) nowy wniosek o zatwierdzenie taryf, zgodnie z obowiązująca procedurą, tj. na 70 dnia przed nową planowaną datą ich obowiązywania.

W drugim przypadku, tj. gdy wojewoda stwierdzi, ze uchwała o odmowie zatwierdzenia taryf jest nieważna, (art. 24 ust.5b ustawy) taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu rozstrzygnięcia nadzorczego.

Zgodnie z postanowieniami art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm. – organ nadzoru orzeka o nieważności uchwały organu gminy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia mu uchwały.

Zaskarżenie uchwały rady gminy i rozstrzygnięcia nadzorczego

W praktyce wystąpiły przypadki zaskarżenia do sądu uchwał organu nadzoru przez radę gminy lub zaskarżenia uchwały gminy przez wojewodę i odbiorców usług.
Przedsiębiorstwo w takich sytuacjach nie stanowi strony w sporze.

W przypadku zaskarżenia rozstrzygnięć nadzorczych:

1. gdy sąd uchyli rozstrzygnięcie wojewody o nieważności uchwał zatwierdzającej taryfy lub o nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, co oznacza, że uchwały rady gminy są ważne, to:
a) w pierwszym przypadku, taryfy powinny obowiązywać w wysokości i w okresie na jaki zostały zatwierdzone;
b) w drugim przypadku, przedsiębiorstwo powinno jak najszybciej wystąpić z nowym wnioskiem o zatwierdzenia taryf, a w okresie do ich wdrożenia nie powinno stosować taryf wyższych niż wcześniej zatwierdzone/obowiązujące;
2. gdy sąd uchyli rozstrzygnięcie w sprawie niestwierdzenia nieważności uchwał o odmowie zatwierdzenia taryf, co oznacza, że sąd uchylił decyzję wojewody akceptując uchwałę rady gminy o odmowie zatwierdzenia taryf, a z logicznego punktu widzenia powinno także oznaczać, że uchwała rady gminy w tej sprawie jest nieważna. Jednak w sytuacji braku wyraźnego stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy, jest ona nadal obowiązująca, a uchylone zostało jedynie rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie. Jest mało prawdopodobne, by rada gminy chciała zaskarżyć akceptujące jej uchwałę rozstrzygnięcie nadzorcze;
3. jeżeli sąd nie uchyli rozstrzygnięć wojewody w sprawie nieważności uchwały o zatwierdzenie taryf lub uchwały o niestwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, wówczas oznacza to, że rozstrzygnięcia te są ważne i w takim przypadku, zgodnie z art. 24 ust. 5a ustawy, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego. Przedsiębiorstwo powinno jak najszybciej złożyć nowy wniosek o zatwierdzenie taryf;
4. jeżeli sad nie uchyli rozstrzygnięcia wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, to zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 5b, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego.

W przypadku zaskarżenia uchwały rady gminy przez wojewodę lub odbiorcę usług:
1. jeżeli sąd administracyjny uzna, ze uchwała rady gminy o zatwierdzeniu taryf lub odmowie zatwierdzenia taryf jest nieważna, co oznacza, że nie została podjęta, to w życie powinny wejść taryfy wnioskowane przez przedsiębiorstwo i poddane weryfikacji wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w terminie na jaki wnioskowano, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.
2. gdy sąd uzna, że uchwała rady gminy o zatwierdzeniu taryf jest ważna, to taryfy powinny obowiązywać w okresie na jaki zostały uchwalone,
3. jeżeli sąd uzna, że uchwała rady gminy o odmowie zatwierdzenia taryf jest ważna, a upłynął termin złożenia nowego wniosku na nowy okres, to należy to uczynić możliwie jak najszybciej. Do czasu wdrożenia nowych taryf należy stosować taryfy dotychczasowe, a w przypadku stosowania cen wyższych, różnica winna być zwrócona odbiorcom. W okresie, w którym przestały obowiązywać taryfy dotychczasowe, przy odmowie zapłaty za usługę, istnieje możliwość dochodzenia roszczeń z powództwa cywilnego.

W dwóch pierwszych przypadkach, jak i niektórych wcześniej opisanych, nie ma miejsca przesunięcie, czy też wydłużenie terminu obowiązywania taryf. Istnieje natomiast możliwość dochodzenia należności/roszczeń od usługobiorców przedsiębiorstwa, czy odszkodowań od jednostek, w wyniku decyzji których przedsiębiorstwo poniosło udokumentowaną stratę.

Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf określa art. 24 ust. 9 a – c ustawy. Jest możliwe na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa w drodze uchwały rady gminy. Przedłużenie czasu obowiązywania taryf może być dokonane nie dłużej niż o 1 rok. Oznacza to, że czas obowiązywania dotychczasowych taryf może ulec wydłużeniu, np. o miesiąc, pół roku czy np. 8 miesięcy.
Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Transportu i Budownictwa Nr BM-2497/05 z dnia 28.11.2005 r., przedłużenie czasu obowiązywania taryf jest jednorazowe, gdyż odmienny pogląd upoważniłby do wielokrotnego przedłużenia taryf wcześniej obowiązujących.

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w ww. piśmie, do zasad przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf mają zastosowanie procedury określone w ustawie dla zatwierdzenia taryf na okres roku.
Uzasadnienie wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania taryf winno zawierać informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania taryf.
W takim przypadku nie jest wymagane załączenie do wniosku szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Do uzasadnienia wniosku dołącza się jednak ostatnie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy (§ 19 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Dz. U. Nr 127, poz.886).

Ogłaszanie taryf
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały rady gminy.
Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w cyt. wcześniej piśmie Ministra Transportu i Budownictwa, przepis art. 24 ust. 7 ustawy zobowiązuje do publikacji każdej zatwierdzonej taryfy.

Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy, gdy rada gminy nie podejmuje uchwały
(pomimo przedłożenia taryf do zatwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w obowiązującym terminie) lub, gdy organ nadzoru stwierdzi nieważność uchwały rady gminy o odmowie zatwierdzenia taryf, przedsiębiorstwo ogłasza w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty, taryfy wnioskowane i zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.

Opracował:
Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o.

9707 raz(y) oglądano.
W górę
Wiadomości
05-02-2018
NOWA STRONA
UWAGA !!! JESTEŚ NA NIEAKTUALNEJ STRONIE URZĘDU MIEJSKIEGO W DZIERZGONIU !!! CHCASZ PRZEJŚĆ NA NOWA STRONĘ - KLIKNIJ TU
czytaj więcej...
05-09-2017
Remonty w szkołach
Przez całe wakacje przygotowywaliśmy nasze szkoły, a także przedszkole do nowego roku szkolnego. W szkołach wykonano remonty stołówek, sal gimnastycznych, a także odmalowano klasy i korytarze. Wszystko po to, aby nasze dzieci mogły wrócić do pięknych i kolorowych sal po wakacjach. W dniu dzisiejszym odbędzie się także montaż urządzeń placu zabaw przy Szkole Podstawowej przy ul. Krzywej. W ramach projektu przedszkolnego przy placówkach przedszkolnych zamontowano place zabaw, zakupiono meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie edukacyjne na kwotę ponad 160 tysięcy złotych. Tak duży wkład finansowy w wyposażenie oraz remonty placówek oświatowych wspomoże ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie.
czytaj więcej...
05-09-2017
Dożynki Gminne
W niedziele 3 września odbyły się Dożynki Gminne w Bągarcie. Tradycyjnie obchody święta plonów rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Bągarcie, następnie barwny korowód dożynkowy przeprowadził gości oraz mieszkańców na plac przy świetlicy wiejskiej, aby wspólnie przełamać chleb i biesiadować. Mimo deszczowej aury wszyscy bardzo dobrze się bawili podczas występów Zespołów Ludowych Zielona Ferajna oraz Starodzierzgonianie. Następnie przepiękny koncert zagrał Teatr Muzyczny HALS, który poderwał do zabawy gości. Do godzin wieczornych biesiadę umilał zespół Boys Dual Voice. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za przybycie, sponsorom za pomoc w organizacji, a przede wszystkim włodarzom i mieszkańcom Sołectwa Bągart, którzy włożyli dużo pracy i serca w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych.
czytaj więcej...
05-09-2017
Nowy rok szkolny
Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2017/2018 składam wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. Wszystkim uczniom życzę, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a szkoła była dla Was tym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić. Rodzicom i opiekunom uczniów życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych dzieci. Burmistrz Dzierzgonia Elżbieta Domańska
czytaj więcej...
29-08-2017
Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych  dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentuje w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny.  Więcej informacji
czytaj więcej...

Kalendarz

Fotogaleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copytright © 2008 Gmina Dzierzgoń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licznik odwiedzin: 2217148
webmasters: K.S. & S.R.